خدمات شهری

این گونه خدمات در راستای ارائه خدمات به شهروندان و مسافرین و گردشگران در حوزه شهری و بین شهری انجام خواهد شد

خدمات عمومی

این خدمات در خصوص ارائه خدمات عمومی سازمان ها ، نهاد هاو شرکت های خصوصی ارائه خواهد شد

خدمات اختصاصی

این گونه ارائه خدمات خاصی از یک سازمان، نهادو شرکت تجاری را برای افراد و گروه های خاص را دربر می گیرد

خدمات شرکتی و سازمانی

شرکت های و سازمان های برای ارائه خدمات به پرسنل خود می توانند از این خدمات استفاده نمایند